Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Amanda Bouman Energiewerk

Artikel 1. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten Amanda Bouman Energiewerk.
 2. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden of een deel daarvan is slechts mogelijk indien dit schriftelijk is overeengekomen.
 3. In deze algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:
 1. Cliënt: Natuurlijk persoon die een afspraak maakt voor een consult.
 2. Consult: alle behandelingen, adviezen, coachinggesprekken etcetera in de ruimste zin van het woord.
 3. Kosten: de vergoeding die een cliënt verschuldigd is.
 4. Amanda Bouman Energiewerk is de handelsnaam van Amanda Bouman.
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten en/of overeenkomsten die afgesproken zijn.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Amanda Bouman Energiewerk.

Artikel 2. Prijzen

 1. De genoemde prijzen voor consulten en individuele trainingen zijn vrijgesteld van BTW.
 2. Amanda Bouman Energiewerk mag de overeengekomen prijs verhogen wanneer de afnemer hiervan in kennis is gesteld.

Artikel 3. Telefonisch consult en digitale consulten

Wanneer er sprake is van een telefonisch of digitaal consult wordt de tijd in rekening gebracht naar rato van het tarief zoals dat gehanteerd wordt voor gewone consulten.

Artikel 4. Annulering en/of wijziging

 1. Amanda Bouman Energiewerk behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een gepland consult te verplaatsen of af te zeggen zonder dat Amanda Bouman Energiewerk aansprakelijk is voor enige schade.
 2. Annulering van een consult zal zoveel mogelijk mondeling of schriftelijk gebeuren.
 3. Als een cliënt een consult annuleert moet dit zoveel mogelijk per whatsapp, mail of telefonisch minimaal 48 uur van tevoren worden gedaan.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

 1. De cliënt wordt geacht zelf te onderzoeken of hij/zij de lichamelijk en/of geestelijke geschiktheid bezit om gebruik te maken van de diensten van Amanda Bouman Energiewerk. Amanda Bouman Energiewerk anvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe en indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid.

De cliënt of particulier vrijwaart Amanda Bouman Energiewerk voor eventuele aanspraken van derden.

 1. Amanda Bouman Energiewerk is niet aansprakelijk voor eventuele psychische schade of lichamelijk letsel waarvoor de cliënt of particulier zich wil beroepen in verband met activiteiten van Amanda Bouman Energiewerk.
 2. Amanda Bouman Energiewerk aanvaart geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van cliënt of particulier.
 3. Amanda Bouman Energiewerk is nimmer verplicht tot vergoeding van enigerlei schade van de cliënt, opdrachtgever of particulier tenzij deze schade is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van Amanda Bouman Energiewerk.

Met inachtneming van de voorgaande bepaling reikt de aansprakelijkheid van Amanda Bouman Energiewerk nooit verder dan de hoogte van het netto factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst.

De opdrachtgever, cliënt of particulier is hoofdelijk aansprakelijk voor door Amanda Bouman Energiewerk geleden schade veroorzaakt door cliënt, opdrachtgever of particulier.

Artikel 6. Auteursrecht

Het auteursrecht op door Amanda Bouman Energiewerk uitgegeven brochures, syllabi, papers, cd’s, boeken, trainingsmateriaal, rapporten en andere documenten en andere teksten berust bij Amanda Bouman Energiewerk, tenzij de naam van een andere rechthebbende op het werk zelf is vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amanda Bouman Energiewerk is het de opdrachtgever c.q. deelnemer niet toegestaan bedoelde documenten te publiceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen.

Artikel 7. Betaling

 1. Bij de consulten, readingen, healingen, coaching en supervisiegesprekken zijn alle op de website genoemde kosten en voorwaarden voor beide partijen bindend.
 2. De verschuldigde kosten worden voldaan op NL 08 TRIO 0338 4734 40 t.n.v. A.M.J. Bouman o.v.v. het factuurnummer of worden contant voldaan.
 3. De cliënt, particulier of opdrachtgever is bij niet of niet tijdige betaling over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de datum van de herinneringsfactuur.
 4. De deelnemer of opdrachtgever dient te betalen in van tevoren overeengekomen valuta zonder aftrek en opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Amanda Bouman Energiewerk.
 5. In gevallen van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever of deelnemer zullen de vorderingen van Amanda Bouman Energiewerk en de verplichtingen van de opdrachtgever of deelnemer jegens Amanda Bouman Energiewerk onmiddellijk opeisbaar zijn.
 6. Als tijdige betaling niet geschiedt, staat het Amanda Bouman Energiewerk vrij de vordering uit handen te geven. In die situaties zijn alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten voor de deelnemer of opdrachtgever. Daaronder vallen de kosten van incassobureaus, de kosten en het loon van advocaten en deurwaarders, ook indien deze de proceskosten overschrijden van de in rechte toe te wijzen proceskosten. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten 10% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 8. Geheimhouding

 1. De clënt, opdrachtgever en/of particulier en Amanda Bouman Energiewerk zijn verplicht tot een zorgvuldige en discrete behandeling van de consulten en/of individuele trajecten die verband houden met de werkzaamheden en activiteiten van Amanda Bouman Energiewerk.
 2. Amanda Bouman Energiewerk heeft een beroepsgeheim. Daarom zal alle informatie die besproken wordt vertrouwelijk zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Amanda Bouman Energiewerk treedt voor de opdrachtgever of de deelnemer niet vrijwillig op als getuige in een juridische procedure. Het is de opdrachtgever en de deelnemer niet toegestaan om de door Amanda Bouman Energiewerk uitgebrachte rapporten, andere documenten of ingesproken geluidsbestanden te gebruiken in een juridische procedure.

Artikel 9. Toepasselijk recht

Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen of gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Amanda Bouman Energiewerk