Privacyverklaring

Wie ben ik

Amanda Bouman Energiewerk / de Healing Academy

Amanda Bouman Energiewerk, gevestigd aan de Van Ruysdaellaan 41-69 in Leidschendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Van Ruysdaellaan 41-69, Leidschendam, 06 50 666 027

Amanda Bouman is de Functionaris Gegevensbescherming van Amanda Bouman Energiewerk / de Healing Academy. Zij is te bereiken via info@amandabouman.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Amanda Bouman Energiewerk / de Healing Academy verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website via statistieken

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden.

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met op via info@amandabouman.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Amanda Bouman Energiewerk / de Healing Academy verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling

– Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclamefolder

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Amanda Bouman Energiewerk / de Healing Academy verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Amanda Bouman Energiewerk / de Healing Academy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Amanda Bouman Energiewerk / de Healing Academy) tussen zit. Amanda Bouman Energiewerk / de Healing Academy gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • PC met wachtwoordbeveiliging en adresboek, emailprogramma;
  • nieuwsbriefprogramma Laposta met verwerkersovereenkomst.

Hoe lang bewaar ik persoonsgegevens

Amanda Bouman Energiewerk / de Healing Academy bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Personalia en adres > Bewaartermijn: zolang nodig > Reden: voor klantcontact
  • statistieken > Bewaartermijn: max. 2 jaar > Reden: inzicht in werking websites

Delen van persoonsgegevens met derden

Amanda Bouman Energiewerk / de Healing Academy verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Amanda Bouman Energiewerk / de Healing Academy gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
Deze functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Amanda Bouman Energiewerk / de Healing Academy en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@amandabouman.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan ik jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Amanda Bouman Energiewerk / de Healing Academy wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Amanda Bouman Energiewerk / de Healing Academy neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@amandabouman.nl. Amanda Bouman Energiewerk / de Healing Academy heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

– Ik verstuur je gegevens via een beveiligde internetverbinding SSL. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

– Ik heb een verwerkersovereenkomst met Laposta Nieuwsbriefverzender